‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः केहीलाई सरप्राइज, केहीलाई धोका’

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७६ मंसिर ६ गते २:०१
‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः केहीलाई सरप्राइज,  केहीलाई धोका’
sf7df8f}F, % dªl;/M gjlgo'Qm dGqLx?sf] zky /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L /fi6«klt ejg, zLtnlgjf;df laxLaf/ cfof]lht ;df/f]xdf gjlgo'Qm dGqLx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpFb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt, /f;;

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनः केहीलाई सरप्राइज, केहीलाई धोका’ शीर्षक समाचारमा लेखिएअनुसार, केहीले सरप्राइज पाए पनि केहीले धोकाको महसुस गरेका छन् । वसन्त नेम्वाङ, हृदयेश त्रिपाठीलगायतका नेताले सरप्राइज पाए पनि प्रभु साहलगायतका नेताले धोका महसुस गरेको कान्तिपुर समाचारमा लेखिएको छ ।

प्रकाशित : २०७६ मंसिर ६ गते २:०१
Copyright © 24 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI