धान काट्ने मेसिनले हटायो खेताला खोज्ने झन्झट हेर्नुहोस (भिडियो )

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७६ मंसिर ११ गते ९:४९
धान काट्ने मेसिनले हटायो खेताला खोज्ने झन्झट  हेर्नुहोस (भिडियो )
d]l;gaf6 wfg sf6b} / r'6b} s~rgk'/sf] s[i0fk'/ gu/kflnsf afn'jfkmfF6fsf ls;fg cTofw'lgs s[lif d]l;g sDafOg xfj]{i6/sf] ;xoftfn] wfg sf6b} / r'6b} . k|wfgdGqL s[lif cfw'glsls/0f kl/of]hgfcGt{ut ? #) nfv d"No kg]{ d]l;g cf/l;l6 Pu|f]n] vl/b u/L ;x'lnot b/df wfg sf6g] / r'6g] sfo{ ub}{ cfPsf] 5 . t:jL/ M /fh]Gb|k|;fb kg]?, s~rgk'/, /f;;
प्रकाशित : २०७६ मंसिर ११ गते ९:४९
Copyright © 24 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI