रुसमा कोरोना भाइरसको परिक्षण सफलतातर्फ

NAWALPUR TIMES
प्रकाशित : २०७६ चैत ७ गते १४:०८
रुसमा कोरोना भाइरसको परिक्षण सफलतातर्फ
STAVROPOL, RUSSIA - MARCH 4, 2020: An employee showing a COVID-19 coronavirus testing system at a polymerase chain reaction laboratory at the Stavropol Territory Center of Hygiene and Epidemiology. Alexander Pogozhev/TASS Ðîññèÿ. Ñòàâðîïîëü. Äåìîíñòðàöèÿ òåñò-ñèñòåìû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ äèàãíîñòèêè êîðîíàâèðóñà, â ëàáîðàòîðèè ÏÖÐ Ñòàâðîïîëüñêîãî Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè. Àëåêñàíäð Ïîãîæåâ/ÒÀÑÑ

एजेन्सी, ७ चैत । रुसले कोरोनाविरुद्वको खोप परिक्षण सुरु गरेको छ । रुसको सेनेटरी वाजडग रोस्पोट्रेबनाडजोरले कोरानाविरुद्वको खोप परिक्षणलाई तीव्रता दिएको जानकारी दिएको हो ।
कोरोनाको संक्रमणलाई न्युनीकरण र रोकथाम गर्न राज्य अनुसन्धान केन्द्र भाइरालिक्स र बायोटेक्नोलोजी भेक्टर रोस्पोट्रेबनाडजोरले छ वटा विभिन्न प्राविधिक प्लेटफार्मबाट खोप निर्माण गरी परिक्षण गर्ने घोषणा गरेको छ । विज्ञहरुले विभिन्न संक्रमित फ्लुको जाँच परिक्षण गरी कोरोना भाइरसविरुद्वको खोप निर्माण गरेको जनाइएको छ । आधुनिक जीवविज्ञानबाट निर्माण भएको नयाँ खोपलाई ल्याबमा रहेका जनावरमाथि परिक्षण गरी खोप उक्तयुक्त रहेको अथवा नरहेको विषय पत्ता लाग्ने गर्दछ । खोपको प्रभावकारी खुराक, फ्रिक्वेन्सी र अनुप्रयोगका विधिहरु परिभाषित गर्ने उद्देश्यले परिक्षण गरिन्छ । रुसले त्यसतर्फ काम अगाडि बढाइरहेको छ ।

प्रकाशित : २०७६ चैत ७ गते १४:०८
Copyright © 24 Integreated Media Company Pvt. ltd., All Rights Reserved.
Website by: SAROJ BHATTARAI